Conference Chairs

Conference General Chair
 • Prof. Jing Lin, Beihang University 

Conference Co-Chair
 • Prof. Byeng D. Youn, SNU, Korea
 • Prof. Hongzhong Huang, UESTC, China
 • Prof. Hongfu Zuo, NUAA, China

Steering Committee
 • Prof. Peigen Li, Member of CAE
 • Prof. Bohu Li, Member of CAE
 • Prof. Jinji Gao, Member of CAE

Organizing Chairs
 • Prof. Chen LU, BUAA, China
 • Duo Liu, CAICT, China
 • Prof. Yanyang Zi, Xi'an Jiaotong University, China
 • Prof. Yimin Shao, Chongqing University, China

Program Chairs
 • Prof. Huaqing Wang, Beijing Univ. of Chem. Tech, China
 • Prof. Lingli Cui, BJUT, China
 • Prof. Xiaoyang Li, BUAA, China
Honorary Chair​
 • Prof. Joo-Ho Choi, KAU, Korea

Peer Review Chair
 • Prof. Zhipeng Feng, University of Science and Technology Beijing, China

Poster Chairs
 • Prof. Cheng Qian, Beihang University

Publication chairs
 • Prof. Marco Macchi, Politecnico di Milano, Italy
 • Prof. Jie Liu, Beihang University, 

Financial Chair
 • Zhuogang Li, e-works, China

Publicity Chairs
 • Banglong Liang, , Beihang University
 • Liping Wu, e-Works, China
 • Longfei Luo, Beihang University