Peer Review Committee

Peer Review Committee 
 • Dr. Jing Li, Southeast University
 • Prof. Jun Wang, Soochow University
 • Prof. Junyi Cao, Xi'an Jiaotong University
 • Prof. Kaibo Lu, University of Huddersfield
 • Prof. OH KI YONG, Chung-Ang University
 • Prof. Lei Xiao, Donghua University
 • Prof. Li Lin, Dalian Jiaotong University
 • Prof. Tian Han, University of Science and Technology Beijing
 • Dr.  Tianyang Wang, Tsinghua University
 • Dr.  Xiaowang Chen, University of Science and Technology Beijing
 • Prof. Zhiliang Liu, University of Electronic Science and Technology of China
 • Prof. Zhiwu Shang, Tianjin Polytechnic University
 • Prof. Zhixiong Chen, Shanghai University of Engineering Science 
 • Prof. Fucai Li, Shanghai Jiao Tong University
 • Prof. Yongbin Liu, Anhui University
 • Prof. Zong Meng, Yanshan University
 • Prof. Zhongkui Zhu, Soochow University
 • Prof. Hui Zhang, Beihang University