Organizing Committee

Organizing Committee
  • Prof. Weihua Li, South China Univ. of Technology
  • Prof. Datong Liu, Harbin Inst. of Tech., China
  • Prof. Qiang Miao, Sichuan Univ., China
  • Prof. Liu Yongbin, Anhui Univ., China
  • Prof. Fengshou Gu, Univ.of Huddersfield, UK
  • Prof. Chuan Li, Chongqing Tech. and Bus. Univ., China
  • Prof. Yu Liu, University of Electronic Science and Technology of China
  • Prof. Xihui Liang,University of Manitoba, Canada
  • Prof. Guangming Zhang, Liverpool John-Moores University, UK