Organizing Committee

Organizing Committee
 • Prof. Chen LU, BUAA, China
 • Duo Liu, CAICT, China
 • Xiaohui Yu, CAICT, China
 • Dr. Zongchang Liu, CyberInsight Technologies, China
 • Prof. Huaqing Wang, Beijing Univ. of Chem. Tech, China
 • Prof. Lingli Cui, BJUT, China
 • Prof. Yanyang Zi, Xi'an Jiaotong University, China
 • Prof. Minyi Shao, Chongqing University, China
 • Prof. Datong Liu, Harbin Inst. of Tech., China
 • Prof. Qiang Miao, Sichuan Univ., China
 • Prof. Liu Yongbin, Anhui Univ., China
 • Prof. Fengshou Gu, Univ.of Huddersfield, UK
 • Prof. Chuan Li, Chongqing Tech. and Bus. Univ., China
 • Prof. Ho Jinyama, Mie Univ., Japan
 • Prof. Xiaoyang Li, BUAA, China
 • Prof. Yu Liu, University of Electronic Science and Technology of China
 • Prof. Gang Niu, Tongji University, China
 • Prof. Fucai Li, Shanghai Jiao Tong Univ., China
 • Prof. Ke Li, Jiangnan Univ., China
 • Prof. Zong Meng, Yanshan Univ., China
 • Prof. Zhongkui Zhu, Soochow Univ. , China