Data Challenge Committee

Data Challenge Committee
  • Zheng Li, CAICT, China
  • Zhiqiang Zhang, CRRC Qingdao Sifang, China
  • Dr. Wenjing Jin, CyberInsight, China