Data Challenge Committee

Data Challenge Chairs
  • Zheng Li, CAICT, China
  • Zhihai Zhao, SBW, China
  • Dr. Chao Jin, CyberInsight, China
  • Dr. Wenjing Jin, CyberInsight, China

Data Challenge Committee
  • Yanran Yang, CAICT, China
  • Yunqing Gong, SBW, China
  • Minxuan Wang, CyberInsight, China